تصویر اخلاقی از جهان
39 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1385 - شماره 101 »(11 صفحه - از 11 تا 21)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده این مقاله، دیتر هنریش، از فیلسوفان معاصر آلمانی است که به سال 1927م در ماربورگ آلمان متولّد شد. او در دانشگاه هایدلبرگ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته فلسفه شد. تحقیقات او بیشتر در زمینه زیبایی شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، ایده آلیسم آلمانی و به ویژه فلسفه کانت است. هنریش هم اکنون عضو فرهنگستان علوم هایدلبرگ و باواریا و نیز عضو افتخاری فرهنگستان علوم آمریکاست. این مقاله ابتدا در سال 1990م، در دانشگاه استانفورد آمریکا، توسط هنریش و به شکل درس گفتار ارائه گردید. دیتر هنریش در این مقاله بیان تازه ای از فلسفه اخلاق کانت را تحت عنوان «تصویر اخلاقی از جهان» مطرح می کند. وی مدّعی است که هدف نهایی نقدهای سه گانه کانت طرح یک فلسفه اخلاق کامل است. معرفت شناسی نقد اوّل، مبنای نظام کانت را تشکیل می دهد، امّا آن تمام نظام فلسفی کانت نیست. بخش دوّم نقد عقل محض با عنوان «روش شناسی استعلایی»، بخش سوم نقد عقل عملی با عنوان «روش شناسی عقل محض عملی» و ضمیمه نقد قوه حکم با عنوان «روش شناسی قوه حاکمه غایت شناختی»، هر یک به نحوی به ارائه تصویر اخلاقی از جهان می پردازند.